Siguldas novada attīstības programma 2007. – 2019. gadam

Siguldas novada attīstības programma 2007. – 2019. gadam

„Metrum”, veicot konsultatīvu darbu, Siguldas novada attīstības programmas 2007. – 2019. gadam izstrādē piedalījās laikā no 2006. gada augusta līdz 2007. gada septembrim.

Siguldas novada attīstības programma saturiski sastāv no divām daļām – esošās situācijas, attīstības tendenču apkopojuma un ilgtermiņa attīstības perspektīvas sadaļas. Pirmā daļa ietver katras nozares raksturojumu, aprakstot galvenās tendences un sniedzot vērtējumu par galvenajiem risināmajiem jautājumiem, iespējām un problēmām. Otrā daļa ietver Siguldas novada attīstības perspektīvu – vīziju, ilgtermiņa mērķus, uzdevumus un vidēja termiņa rīcību (pasākumu) daļu. Papildus dokumentam pievienota arī pielikumu daļa, kurā atspoguļota svarīgākā ar programmas izstrādes procesu saistītā informācija – aptaujas anketu apkopojums, darba grupu diskusijas un to dalībnieki u.tml.

Lai veicinātu programmas īstenošanu un pārskatīšanu, attīstības programmā ir iekļauta arī atbilstoša skaidrojošā sadaļa. Savukārt, lai nodrošinātu tiešu saikni ar Siguldas novada teritorijas plānojumu, attīstības programmas beigās ir noteiktas galvenās vadlīnijas teritorijas plānojuma izstrādei.

Siguldas novada attīstības programma 2007. – 2019. gadam ir izstrādāta ciešā saiknē ar šobrīd topošo Siguldas novada teritorijas plānojumu 2007.- 2019. gadam, ko arī veic „Metrum” (abi dokumenti kopā veidos Siguldas novada attīstības plānu 2007. – 2019. gadam).