Projekti /

Teritoriju attīstības plānošana

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz 2016.gada 21.aprīļa Rēzeknes pilsētas domes sēdē Nr.85 pieņemto lēmumu Nr.1568 “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar 28.10.2016. noslēgto līgumu Nr.3.7.8.2/24; Nr.90-16-00025 Rēzeknes teritorijas plānojumu izstrādā SIA METRUM.
Uzsākta sabiedrības iepazīstināšana ar Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu
No 2017.gada 16.janvāra līdz 16.februārim Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes ietvaros tiek organizēta sabiedrības iepazīstināšana ar tematiskā plānojuma izstrādātajiem risinājumiem.
Dārziņu apkaimes iedzīvotājus aicina paust savu viedokli
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma projekta izstrādes ietvaros aicina Dārziņu apkaimes iedzīvotājus paust viedokli par vēlmi pieslēgties plānotai centralizētai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai. Savu viedokli lūdzam iesniegt, atbildot uz Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv publicēto aptaujas jautājumu.
Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde
Saskaņā ar Rīgas domes 26.08.2014. lēmumu Nr. 1459 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde.
Dabas parka "Abavas senleja", dabas lieguma "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs" un "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plānu izstrāde
Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gada izstrāde
Jaunpiebalgas novada dome 2014.gada 12.augustā pieņēma sēdes lēmumu Nr.139 (protokols Nr.8, 5.§) par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
Dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrāde
Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir izstrādāt metodoloģiju dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu.
Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam izstrāde
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.
Lokālplānojuma izstrāde Babītes novada nekustamo īpašumu Slēperi, Skroderu pļavas, Dziļavoti, Zemdegas zemes vienībām
Babītes novada dome lēmumu par lokālplānojuma uzsākšanu pieņēma 2014.gada 26.februārī.
Lokālplānojuma izstrāde teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali
Lokālplānojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu īslaicīgas lietošanas būvju, sezonas objektu, reklāmu un pludmales apkalpes objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumus, precizējot to izmantošanas funkciju, kas arhitektoniski iekļautos Jūrmalas vēsturiskā centra ainavas apbūvē. Lokālplānojuma platība ~155ha.
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam izstrāde
Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam ir hierarhiski nozīmīgākais novada attīstības plānošanas dokuments.
Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam izstrāde
Krimuldas novada dome 2014.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu apstiprināt Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam.
Lokālplānojuma izstrāde Rīgā, teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas spēkā esošajā Rīgas teritorijas plānojumā. Lokālplānojuma ietvaros ir izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas darbosies kā izņēmumi un papildinājumi pie Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrāde
Paralēli Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādei tiks izstrādāts jauns dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns, to integrējot novada teritorijas plānojumā.
Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde
Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu Durbes novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes mērķis ir izveidot plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Dobeles novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai novada attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses.
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde
2011.gada 9.jūnijā Nīcas novada dome pieņēma lēmumu par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi.
Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde
Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam ar Siguldas novada domes lēmumu apstiprināts 2012.gada 29.augustā.
Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam
Saulkrastu novada dome ar 2012.gada 31.oktobra sēdes lēmumu ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.17 „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025.gadam izstrāde
2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu.
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde
Jaunpils novada dome 2012.gada decembrī ir apstiprinājusi Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, savukārt 2013.gada janvārī - Jaunpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam.
Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde
Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam apstiprināts 2011.gada 21.decembrī ar Ikšķiles novada domes lēmumu (protokola Nr.13., 28), izdodot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Ikšķiles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.45/2011.
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam, attīstības programmas 2013.–2019.gadam un teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam un Vides pārskata izstrāde
Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2011.gada maijā, un to veic Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” Rīgas biroju.
Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam izstrāde
Kandavas novada teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2010.gada maijā. To, sadarbībā ar Kandavas novada pašvaldību, veica SIA „Metrum” Rīgas biroja darbinieki teritorijas plānotājas Ilze Circene vadībā.