Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Mārupes pagasta (novada) teritorijas plānojums 2002.-2014. gadam ar grozījumiem

Mārupes pagasta (novada) teritorijas plānojums 2002.-2014. gadam ar grozījumiem

Rīgas rajona Mārupes pagasta padome uzsāka spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumus 2008.gada jūnijā. Grozījumu izstrādi veic SIA "Metrum" Rīgas birojs, projekta vadītāja Māra Kalvāne. 

Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu galīgā redakcija ir apstiprināta ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 20.maija lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.9, pielikums Nr.7) "Par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" un izdoti Mārupes pagasta padomes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.13. 2009.gada 23.septembrī Mārupes novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 "Par Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam un tā grozījumu atstāšanu spēkā".

Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma (2002.-2014.gadam) grozījumu galīgā redakcija:

Paskaidrojumu raksts
Konsolidetais paskaidrojumu raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Spēkā esošais Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam
Mārupes pagasta teritorijas plānojums
Aizsargjoslas un īpašas plānojamās teritorijas
Mārupes pagasta atļautā teritorijas izmantošana no 2002.-2014. gadam
Apbūves noteikumi

Spēkā esošā Mārupes pagasta Attīstības programma
Spēkā esošā Mārupes pagasta Attīstības programma
Mārupes pagasta attīstības programmas 2002.–2014. gadam grozījumi

Grafiskā daļa
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana ar grozījumiem
Galvenās aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi ar grozījumiem
Transporta shēma
Topogrāfiskā karte