Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde

Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam apstiprināts 2011.gada 21.decembrī ar Ikšķiles novada domes lēmumu (protokola Nr.13., 28), izdodot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Ikšķiles novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.45/2011.

Aicinām iepazīties ar apstiprināto Ikšķiles novada teritorijas plānojumu 2011.–2023.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Ikšķiles novada topogrāfiskā karte

Ikšķiles novada teritorijas pašreizējā izmantošana

Ikšķiles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Ikšķiles pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana

Ikšķiles pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Ikšķiles novada ciemu pašreizējā izmantošana

Ikšķiles novada ciemu plānotā (atļautā) izmantošana

Ikšķiles pilsētas teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte

Ikšķiles novada ciemu teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte

Ikšķiles novada teritorijas esošo aizsargjoslu un apgrūtināto teritoriju karte

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 1.daļa

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 2.daļa

Vides pārskats

Pielikumi

Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam vides pārskata norādījumu ievērošanu

Jautājumus par plānojuma izstrādi iespējams adresēt Ikšķiles novada pašvaldībai vai arī projekta vadītājai no SIA „Metrum” puses Mārai Kalvānei (e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302).