Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

2011.gada 9.jūnijā Nīcas novada dome pieņēma lēmumu par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi. Plānojuma izstrādes mērķis ir Nīcas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem un vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde Nīcas un Otaņķu pagastiem.

Teritorijas plānojumu izstrādā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmumu SIA „Metrum” telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālistiem.

Šobrīd: Ar Nīcas novada domes 2014.gada 10.februāra lēmumu "Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr.3. 4.) ir apstiprināta Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgā redakcija.

Ar apstiprināto teritorijas plānojuma galīgo redakciju aicinām iepazīties Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv (sadaļā Teritorijas plānošana), SIA "METRUM" mājas lapā, Nīcas novada domē un Otaņķu pagasta pārvaldē pašvaldības iestāžu darba laikā no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 24.martam.

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:
Nīcas novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Nīcas novada teritorijas funkcionālais zonējums
Nīcas ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Grīnvaltu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Pērkones ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Klampjuciema teritorijas funkcionālais zonējums
Jūrmalciema teritorijas funkcionālais zonējums
Kalnišķu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Otaņķu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Rudes ciema teritorijas funkcionālais zonējums

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi:
1.daļa
2.daļa
3.daļa

Jautājumus un ierosinājumus Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādei iespējams adresēt SIA „Metrum” projektu vadītājai Mārai Kalvānei, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302 un Nīcas novada teritorijas plānotājai Evitai Kalējai, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv, tālrunis 63489482.