Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

2011.gada 9.jūnijā Nīcas novada dome pieņēma lēmumu par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādi. Plānojuma izstrādes mērķis ir Nīcas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem un vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde Nīcas un Otaņķu pagastiem.

Teritorijas plānojumu izstrādā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmumu SIA „Metrum” telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālistiem.

Ar Nīcas novada domes 2014.gada 14.aprīļa lēmumu "Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam saistošo noteikumu apstiprināšanu un izdošanu" (protokols Nr.6) ir apstiprināts Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam, izdodot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un teritorijas plānojuma grafisko daļu kā Nīcas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 "Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam".

Nīcas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam:


Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:
Nīcas novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Nīcas novada teritorijas funkcionālais zonējums
Nīcas ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Grīnvaltu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Pērkones ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Klampjuciema teritorijas funkcionālais zonējums
Jūrmalciema teritorijas funkcionālais zonējums
Kalnišķu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Otaņķu ciema teritorijas funkcionālais zonējums
Rudes ciema teritorijas funkcionālais zonējums

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi:
1.daļa
2.daļa
3.daļa

Jautājumus un ierosinājumus Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādei iespējams adresēt SIA „Metrum” projektu vadītājai Mārai Kalvānei, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302 un Nīcas novada teritorijas plānotājai Evitai Kalējai, e-pasts: evita.kaleja@nica.lv, tālrunis 63489482.