Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam apstiprināts 2013.gada 24.oktobrī ar Durbes novada domes lēmumu, izdodot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Durbes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.27/2013.

Aicinām iepazīties ar apstiprināto Durbes novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam:

1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa:
Durbes novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Durbes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Durbes pilsētas, Lieģu, Dunalkas, Rāvas un Vecpils ciemu teritoriju pašreizējā izmantošana
Durbes pilsētas, Lieģu, Dunalkas, Rāvas un Vecpils ciemu teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi
1.daļa – līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei
2.daļa – pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes

Jautājumus par plānojuma izstrādi iespējams adresēt Durbes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam no SIA „Metrum” puses Mārtiņam Trukšānam, tālrunis 67032392, e-pasts: martins.truksans@metrum.lv, teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, tālrunis 67860317, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv.