Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrāde

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrāde

Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un tā integrāciju Aizkraukles novada teritorijas plānojumā.

Dokumenti2012.gada 13.decembrī Aizkraukles novada dome pieņēma lēmumu par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Einārs Zēbergs.

Paralēli teritorijas plānojuma izstrādei tika izstrādāts jauns dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns, nolūkā to integrēt novada teritorijas plānojumā, tādējādi izstrādātā Aizkraukles novada teritorijas plānojuma priekšlikumu sabalansējot ar vides saglabāšanas un uzlabošanas prasībām.

Aizkraukles novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam tika veikta arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.6 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”. Procedūras ietvaros sagatavots Vides pārskata projekts, kurā noteikta un novērtēta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā būtiskā ietekme uz vidi, kā arī izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde un SIVN procedūra tika veikta sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Vides eksperti”.

Latvija_LietuvaProjekts tika īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai (Protected Areas)” ietvaros (projekta Nr.LLIV-316).

Aizkraukles novada dome 2014.gada 30.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Aizkraukles novada teritorijas plānojumu un izdot pašvaldības saistošos noteikumus „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Ņemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes termiņus, ar pieņemto lēmumu tā īstenošanas termiņš noteikts no 2014.-2026.gadam.

Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam:

1.sējums. Paskaidrojuma raksts


Aizkraukles novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte

2.sējums. Grafiskā daļa, kurā ietilpst:
Aizkraukles novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte
Aizkraukles pilsētas un Aizkraukles ciema teritorijas funkcionālā zonējuma karte

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

1.daļa – līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei
2.daļa – pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Aizkraukles novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Ilonu Kāgani (e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv) vai SIA "METRUM" plānošanas projektu vadītāju Ilzi Circeni (e-pasts: ilze.circene@metrum.lv).

Izstrādes process:

Arpus_ramjiem_un_robezamIzstrādāta projekta devīze un vizuālā identitāte jeb logo. Ar logo un tā paskaidrojuma rakstu iespējams iepazīties šeit.


Iepazisanas_darba_grupa__2_ 2013.gada 27.jūnijs. Iepazīšanās tikšanās/darba grupa Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), kurā tikās visas projektā iesaistītās puses (Aizkraukles novada pašvaldības, Zemgales plānošanas reģiona, SIA „Vides eksperti” un SIA „METRUM” pārstāvji), lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus, katras iesaistītās puses lomu projektā, kā arī pārrunātu darba saturu (skatījumu par iespējamo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu integrēšanu) un veicamās korekcijas projekta laika grafikā.

IMG_92172013.gada 25.jūlijs. Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvajā sanāksme (Aizkraukles pagasta kultūras namā, Kalna iela 20, Aizkraukles pagastā), kurā:
• Projekta vadītāja no SIA „Metrum” puses Ilze Circene ievadā sniedza ieskatu par projekta saturiskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem;
• Zemgales plānošanas reģiona pārstāve Līva Meļķe – Tropiņa informēja par projektu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai”;

IMG_9223• Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta direktore Kristīne Vilciņa sniedza prezentāciju par Dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru un Dabas aizsardzības pārvaldes lomu tajā, kā arī skatījumu par dabas aizsardzības plānu integrēšana teritorijas plānojumā;
 • Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti” kā dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja iepazīstināja ar informāciju par Dabas parka „Daugavas ieleja” dabas un kultūrvēsturiskās vērtībām.
Pēc sanāksmes tika veikta Aizkraukles novada un dabas parka Daugavas ieleja” teritorijas apsekošana.

24092013_0122013.gada 29.augusts. Dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas apsekošana (SIA „Vides eksperti”, profesore Aija Melluma).

CAM00399_Kalna_Kelkos2013.gada 6.septembris. Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas apsekošana un Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas organizēšana Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), piedaloties Ilzei Circenei, Armīnam Skudram, Ilonai Kāganei, Didzim Grundulim, Jurim Letinskim un profesorei Aijai Mellumai.

IMG_01512013.gada 11.septembris. Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksmē pašvaldības administrācijas ēkā, kurā:
• Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti”) sniedza informāciju par līdz šim paveikto dabas aizsardzības plāna izstrādē, tai skaitā iepriekš nekonstatētajām sugām un citiem jautājumiem;
• Profesore Aija Melluma (privātpētniece) sniedza skatījumu par Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” ainavu plānošanas jautājumiem;
Pēc sanāksmes darba grupa veica dabas parka teritorijas atsevišķu vietu (objektu) izpēti dabā.

24092013_0012013.gada 24.septembris. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), piedaloties Ilzei Circenei, Armīnam Skudram, Ilonai Kāganei, Didzim Grundulim, Jurim Letinskim, Ivaram Pavasarim, Eināram Zēbergam un profesorei Aijai Mellumai.

24092013_0172013.gada 4.oktobris. Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” teritorijas apsekošana, materiālu izpēte Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā „Kalna Ziedi”, Pļaviņu HES (tai skaitā muzeja) apmeklējums. 


Darba_grupa2013.gada 16.oktobris. Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2.sanāksme Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), kurā Jolanta Bāra (SIA „Vides eksperti”) sniedza atskaiti par padarīto Dabas aizsardzības plāna kontekstā, un tika pārrunāti priekšlikumi tālākam darbam, īpašu uzmanību pievēršot dabas parka apsaimniekošanas jautājumiem. 


kultura2013.gada 22.oktobris. Tikšanās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (Rīgā, Mazā Pils ielā 22) ar Zemgales reģionālās nodaļas vadītāju Elvīru Mantrovu par Aizkraukles novada un dabas parka „Daugavas ieleja” kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un izmantošanas jautājumiem.


2014.gada 23.1janvāris. Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3.sanāksme Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē), kurā:
• Aizkraukles novada pašvaldības arhitekts Juris Letinskis sniedza pašvaldības viedokli par dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma izstrādi;
• SIA „Metrum” teritorijas plānotāja Ilze Circene iepazīstināja klātesošos ar dabas aizsardzības plāna un teritorijas plānojuma integrācijas rezultātiem;
•    SIA „Vides eksperti” dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Jolanta Bāra iepazīstināja ar izstrādāto dabas aizsardzības plāna projektu.
Darba grupas noslēgumā tās vadītājs Jānis Krūmiņš ierosināja veikt uzraudzības grupas balsojumu par dabas aizsardzības plāna 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. 11 klātesošajiem uzraudzības grupas dalībniekiem balsojot PAR (vienbalsīgi) dabas aizsardzības plāns tika nodots sabiedriskajai apspriešanai.

2014.gada 24.janvāris. Aizkraukles novada domes sēde par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu nodošanu publiskajai apspriešanai, pieņemot lēmumu par apspriešanas posmu no 2014.gada 10.februāra līdz 24.martam.

2014.gada 30.aprīlis.
Izvērtējot teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus, Aizkraukles novada dome pieņēma lēmumu Nr.70 „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu” (protokols Nr.4, 5.§).

2014.gada 21.maijs. 2014.gada 21.maija Aizkraukles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.99 „Par Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu” (protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar kuru, no 2014.gada 26.maija līdz 2014.gada 16.jūnijam tika organizēta teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana.

2014.gada 25.jūnijs. Izvērtējot sagatavoto ziņojumu par teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas norisi un tās rezultātiem, Aizkraukles novada dome 2014.gada 25.jūnijā pieņēma lēmumu apstiprināt Aizkraukles novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju, nosakot termiņu no 2014.gada 2.jūlija līdz 2014.gada 23.jūlijam, pirms lēmuma pieņemšanas par plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu, sniedzot iespēju sabiedrībai iepazīties ar to.

2014.gada 30.jūlijs. Aizkraukles novada dome 2014.gada 30.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Aizkraukles novada teritorijas plānojumu un izdot pašvaldības saistošos noteikumus „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Ņemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes termiņus, ar pieņemto lēmumu tā īstenošanas termiņš noteikts no 2014.-2026.gadam.