Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam izstrāde

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam izstrāde

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde tika uzsākta, pieņemot Kandavas novada domes lēmumu 2013.gada 27.jūnija sēdē. Tās izstrādi veica Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA "METRUM" Rīgas biroju. Plānošanas dokumenta izstrādes vadītāja no "METRUM" puses – projektu vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, izstrādes vadītājs no Kandavas novada pašvaldības puses – Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts.

Kandavas novada dome 2014.gada 27.martā pieņēma lēmumu apstiprināt Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033.gadam, kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.

Izstrādātais dokuments kļūst par Kandavas novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam